מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שיעורים נוספים

שיחה שניתנה בבית כנסת הגדול בת"א ביום חמישי ג' תמוז

ע"י: הרב ישראל מאיר לאו