מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שמונה קבצים

השמירה מהמכשול בנסתרות פסקה ס"ט

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי