מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

תורת אמת נתן לעמו אל, על יד נביאו נאמן ביתו

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי