מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

עמוד תמ'-שיעור השכרות

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי