מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

לבניינה של תורה - רל"ה - חובת לימודי האמונה 2

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר