מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

עקדת יצחק "וישכם אברהם בבקר"

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי