מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

עקידת יצחק "ונשתחווה"

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי