מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

חזרה על הלימוד ויציאה לבין הזמנים

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור