מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

כָּל רֹדְפֶיהָּ הִשיגוהָּ בֵּין המְצָּרִים

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור