מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

מעלת הישיבה: חובתו של התלמיד כלפי התורה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור