מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

במה עמלק נלחם

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר