מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

סיום הפרשה וד"ה רבונו של עולם

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור