מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

חלק רכ"ג

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר