מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

לבניינה של תורה -חלק רל"ט פרשת חוקת

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור