מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

השכר בעוה"ז לרמב"ם ולרמח"ל

ע"י: הרב אריה שפירא

Acrobat להורדת השיעור