מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראיה

התפילה ע"י הדיבור

ע"י: הרב יואל רוזנברג