מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

מרכבת הסטרא אחרא

ע"י: הרב אריה שפירא