מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

שכר מצוות לרשעים בעוה"ז

ע"י: הרב אריה שפירא