מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

השכר בעוה"ב והמידות הרעות

ע"י: הרב אריה שפירא