מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » שמואל

ספר שמואל סקירה על הנביאים וכתובים

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ