מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » שמואל

ספר שמואל פרק א'

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ