מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » שמואל

ספר שמואל פרק ב' תפילת חנה וחטא בני עלי

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ