מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור י"ח פרק ט"ו

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ