מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » יונה

פרק ד'

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ