מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור כ"ג פרק כ'

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ