מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור כ"ד פרק כ"א

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ