מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור ל"א פרק כ"ח (סיכום כללי) ופרק כ"ט חלק א

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ