מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור ל"ב פרק כ"ט חלק ב'

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ