מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור ל"ח פרק ל"ד

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור