מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור ל"ט פרק ל"ה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור