מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור מ' פרק ל"ו חלק א

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור