מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » הפטרות ימים נוראים

הפטרת יום ב' דראש השנה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור