מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » הפטרות ימים נוראים

מבוא להפטרת שבת שובה (חלק א)

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור