מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » הפטרות ימים נוראים

הפטרת שובה (חלק ב)

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור