מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור נג' פרק מ"ח

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ