מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » עזרא ונחמיה

שיעור א' הקדמה חלק א

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ