מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » שמואל

התוכחה על בני עלי

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור