מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » שמואל

הארון במחנה פלשתים והשפעותיו

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור