מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » שמואל

החזרת הארון לישראל

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור