מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » שמואל

תשובת העם לאחר החזרת הארון

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור