מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » שמואל

בני שמואל וסוגיית העמדת המלך

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור