מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » שמואל

בריחה למערת עדולם

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ