מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » שמואל

קעילה,זיף -מאבק פנימי וחיצוני והצלת דוד משאול

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ