מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » יחזקאל

אדום וישראל

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ