מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » יחזקאל

חלק ב' - וזרקתי עליכם מים טהורים

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ