מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » יהושע

המלחמה במלכי הצפון

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ