מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » עזרא

מבוא לספר עזרא

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור