מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » עזרא

שמות העולים בשיבת ציון

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור