מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » עזרא

הקשיים בבניית בית המקדש השני

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור