מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » עזרא

חידוש בניית הבית השני

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ